Tabere sociale și tabere pentru elevi, tineri și studenți cu dizabilități 2019

Publicat: Miercuri, 15 Mai 2019

  Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman, pentru anul 2019, conform metodologiei în vigoare, următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale și pentru tinerii cu dizabilități:
- 46 de locuri - tabere sociale, pe perioada vacanței de vară 2019;
-150 de locuri - tabere pentru persoane cu dizabilități, pe perioada vacanței de vară 2019.
 A. Pentru Tabere Sociale :
Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfășura în vacanța de vară a anului 2019, vor fi în procent de 50%  elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie și în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform Legii 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectați având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an școlar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice.
       Dosarele vor fi centralizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, care le vor transmite spre aprobare Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman. Dosarele vor cuprinde:

 1. a) cerere tip - conform Anexei nr. 1;
 2. b) documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului sau sentinţa judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecţie specială);
 3. c) adeverinţa care atestă calitatea de elev în învăţământul de stat şi media la învăţătură din ultimul an şcolar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”;
 4. d) acord privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dat de părintele participantului minor la tabăra socială conform Anexei nr. 6 sau de către participant dacă este major (18 ani) și de către însoţitor, cadru didactic, animator, formator. - conform Anexei nr. 7.
 5. Pentru Tabere pentru Persoane cu Handicap, DJST Teleorman va informa Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu privire la organizarea acestor tabere. Taberele se acordă pentru gradele de handicap I, II și III şi asistenţii personali/asistenţii personali profesionişti, în condiţiile legii. Gradele de handicap sunt: uşor (IV), mediu (III), accentuat (II) şi grav (I). 

 

Dosarele vor conține:

- cererea (conform modelului din Anexa nr. 1) privind acordarea unui loc de tabără gratuit se depune, la sediul DJST Teleorman  însoţită de o copie conform cu originalul de pe documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ, care să ateste încadrarea într-o formă de învăţământ. În cazul copiilor și tinerilor, cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care acesta aparţine. În cazul studenţilor cererea poate fi depusă atât personal, cât şi de reprezentantul legal.  Acordul privind acceptul prelucrării datelor cu caracter personal, dat de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap participant la tabără, conform Anexei nr. 6 și de către asistenţii personal/asistenţii personali profesionişti, animatori, formatori, conform Anexei nr. 7.

       Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman (strada Carpați, nr.15, Alexandria), până pe data de 31.05.2019, urmând a fi centralizate, verificate și aprobate în limita locurilor disponibile.
Metodologia completă de acordare a taberelor sociale și a celor pentru persoane cu handicap se găsește la adresa www.djst-tr.ro/index.php/tabere/legislatie.

 

Concurs de proiecte sportive

Publicat: Joi, 27 Septembrie 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, organizează în perioada 01.10.2018 – 02.11.2018, a doua sesiune a concursului de proiecte sportive privind finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza judeţului Teleorman, din fonduri publice pentru activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman.
Bugetul rămas nealocat din prima sesiune a  Concursului local de proiecte sportive din cadrul Programului “România în Mişcare”, prin sub- programul “Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive” în anul 2018 este de 36700 lei. Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350 / 2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, autoritatea finanțatoare, respectiv Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman are dreptul de a urgenta aplicarea procedurii de selectie de proiecte, prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai puțin de 15 zile, datorită perioadei scurte pentru derularea  proiectelor sportive, până la sfârșitul anului bugetar în curs.
Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt cele precizate în Ghidul privind finanțarea din veniturile proprii ale MTS, a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile judetene pentru sport si tineret pe anul 2018, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.446/08.06.2018.
Fiecare solicitant poate depune maxim 1 proiect în cadrul Programului “România în Mișcare”, prin sub- programul “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” în anul 2018.
Perioada de desfășurare a concursului este următoarea:
• perioada de depunere a dosarului de proiect:01.10.2018 – 16.10.2018, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi si vineri intre orele 8.30-14.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Teleorman, strada Carpati, nr.15 etaj III ,localitatea Alexandria;
• etapa de verificare a eligibilitații si  a conformitatii administrative: 17.10.2018 – 19.10.2018;
• afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilitatii si a conformitatii administrative: 19.10.2018;
• etapa de evaluare a proiectelor: 22.10.2018 – 24.10.2018;
• afișarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 24.10.2018;
• comunicarea rezultatelor: 25.10.2018;
• depunerea contestațiilor: 26.10.2018;
• analiza contestațiilor : 29.10.2018 – 30.10.2018;
• afișarea rezultatelor la contestațiile depuse și a rezultatelor finale: 30.10.2018;
• încheierea contractelor de finanțare neranbursabilă: 31.10.2018 – 01.11.2018;
• publicarea anunțului de atribuire a contractelor: 02.11.2018
• perioada de derularea a proiectelor sportive conform contractelor : 03.11.2018 – 15.12.2018
.
Contestațiile la concursul de proiecte sportive se depun la sediul Ministerului Tineretului si Sportului din strada Vasile Conta, nr.16, Bucuresti.
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Ghidul privind finanțarea din veniturile proprii ale MTS a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile județene pentru sport și tineret pe anul 2018, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro) și de la sediul DJST Telorman, sau de pe site-ul instituției, djst-tr.ro.
Documentația de participare poate fi trimisă și pe mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnată și ștampilată, pentru structurile sportive care dispun de ștampilă electronică.
 
 
 

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE

Publicat: Vineri, 14 Septembrie 2018

ANUNȚ

DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE FINANȚARE A STRUCTURILOR SPORTIVE DE TIP PRIVAT, PARTICIPANTE LA CONCURSUL DE PROIECTE SPORTIVE PE ANUL 2018

 

          Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman a organizat în perioada 18.07.2018 – 13.09.2018 concurs de proiecte sportive privind finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive de tip privat, de pe raza jud. Teleorman, finanțare acordată de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman.

          În urma desfășurării concursului de proiecte au fost atribuite contracte de finanțare următoarelor structuri sportive:

- Asociația Club Sportiv SIBBA Roșiorii de Vede – nr. contract 1048 / 11.09.2018 – 9000 lei

- Asociația Județeană de Fotbal-Tenis Teleorman – nr. contract 1053 / 12.09.2018 – 8800 lei

- Clubul Sportiv VIITORUL 003 Alexandria – nr. contract 1054 /12.09.2018 –8500 lei

Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza judeţului Teleorman

Publicat: Marți, 17 Iulie 2018

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, organizează în perioada 18.07.2018 - 13.09.2018, concurs de proiecte sportive privind finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza judeţului Teleorman, din fonduri publice pentru activităţi sportive nonprofit, de interes general, finanţare acordată de Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte sportive din cadrul Programului “România în Mişcare”, prin sub- programul “Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive” în anul 2018 este de 63000 lei.

Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către structurile sportive, respectiv de asociaţiile pe ramură de sport judeţene, sunt cele precizate în Ghidul privind finanțarea din veniturile proprii ale MTS, a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile judetene pentru sport si tineret pe anul 2018, aprobat prin Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului nr.446/08.06.2018.

Fiecare solicitant poate depune maxim 1 proiect în cadrul Programului “România în Mișcare”, prin sub- programul “Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” în anul 2018.

Perioada de desfășurare a concursului este următoarea:

 • perioada de depunere a dosarului de proiect:18.07.2018 - 20.08.2018, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi si vineri intre orele 8.30-14.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Teleorman, strada Carpati, nr.15 etaj III ,localitatea Alexandria;
 • etapa de verificare a eligibilitații si  a conformitatii administrative: 21-22.08.2018;
 • afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a eligibilitatii si a conformitatii administrative: 23.08.2018;
 • etapa de evaluare a proiectelor: 24-28.08.2018;
 • afișarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 29.08.2018;
 • comunicarea rezultatelor: 29.08.2018;
 • depunerea contestațiilor: 30-31.08.2018;
 • analiza contestațiilor : 03-06.09.2018;
 • afișarea rezultatelor la contestațiile depuse și a rezultatelor finale: 07.09.2018;
 • încheierea contractelor de finanțare neranbursabilă: 9-13.09.2018;
 • publicarea anunțului de atribuire a contractelor: 13.09.2018
 • perioada de derularea a proiectelor sportive conform contractelor : 15.09.2018 -30.11.2018

.

Contestațiile la concursul de proiecte sportive se depun la sediul Ministerului Tineretului si Sportului din strada Vasile Conta, nr.16, Bucuresti.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Ghidul privind finanțarea din veniturile proprii ale MTS a structurilor sportive de drept privat, prin direcțiile județene pentru sport și tineret pe anul 2018, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro) și de la sediul DJST Telorman, sau de pe site-ul instituției, djst-tr.ro.

Documentația de participare poate fi trimisă și pe mailul Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., semnată și ștampilată, pentru structurile sportive care dispun de ștampilă electronică.

Anexe_aplicare

Anexe_chelteligibile

Anexe_contract

Ghid_finantare

Modele_justific

 

Raport Final Concurs Finanțare

Publicat: Miercuri, 29 August 2018

Raport Final

concurs de proiecte sportive privind finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat de pe raza jud. Teleorman, pe anul 2018

 

 1. CITY OF DANCE – România 100 – Asociația Club Sportiv SIBBA – 86,66 p - ADMIS
 2. CENTENAR FOTBAL-TENIS – Asociația Județeană de Fotbal - Tenis – 82 p – ADMIS
 3. UNIȚI LA FILEU – Club Sportiv VIITORUL 003 Alexandria – 74,33 p - ADMIS

Tabere gratuite 2018

Publicat: Miercuri, 02 Mai 2018
 
           Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman, pentru anul 2018, conform metodologiei în vigoare, următoarele locuri pentru tinerii cu nevoi sociale și pentru tinerii cu dizabilități:
- 52 de locuri - tabere sociale, pe perioada vacanței de vară 2018;
-100 de locuri - tabere pentru persoane cu dizabilități, pe perioada vacanței de vară 2018.
 A. Pentru Tabere Sociale :
Beneficiarii taberelor sociale care se vor desfășura în vacanța de vară a anului 2018, vor fi în procent de 50%  elevi proveniți din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie și în procent de 50% elevi care beneficiază de o măsură de protecție specială, instituită conform Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În situația în care numărul elevilor care pot participa la aceste tabere este mai mare decât numărul locurilor aprobate, elevii vor fi selectați având la bază următoarele criterii: mediile generale din ultimul an școlar încheiat, performanțele sportive și performanțele artistice.
       Dosarele vor fi centralizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, care le vor transmite spre aprobare Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman.
Dosarele vor conține:
1.Cerere tip;
2.Documentele care atestă faptul că elevul provine din familii al căror venit mediu lunar pe membru de familie este de până la 50% din salariul minim brut pe economie (hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentința judecătorească prin care s-a instituit măsura de protecție specială);
3.Adeverința care atestă calitatea de elev în învățământul de stat și media la învățătură din ultimul an școlar. Pentru participarea la tabăra socială este obligatorie media 10 la purtare sau calificativul "foarte bine".
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman (școlile) își vor asuma întreaga responsabilitate cu privire la întocmirea dosarelor beneficiarilor, avizarea acestora și transmiterea lor către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman.
        Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman (strada Carpați, nr. 15, Alexandria), până la data de 30.05.2018, urmând a fi aprobate în limita locurilor disponibile.
B.  Pentru Tabere pentru Persoane cu Handicap:
Dosarele vor conține:
- cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit pentru persoana cu handicap (cererea poate fi depusă atât de parinte sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât și de un reprezentant al unității de învățământ de care aparține);
- copie după documentul care atestă gradul de handicap;
-adeverința emisă de unitatea de învățământ care atestă încadrarea într-o formă de învățământ.
       Dosarele de candidatură se vor depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman (strada Carpați, nr.15, Alexandria), până pe data de 30.05.2018, urmând a fi centralizate, verificate și aprobate în limita locurilor disponibile.
Metodologia completă de acordare a taberelor sociale și a celor pentru persoane cu handicap se găsește la adresa www.djst-tr.ro/index.php/tabere/legislatie.