Gala Sportului Teleormănean 2017 - Arc peste timp

Publicat: Miercuri, 27 Decembrie 2017
Gala Sportului Teleormănean, ediția 2017, a reprezentat o experiență unică pentru toți cei prezenți la Sala Sporturilor din Alexandria. În premieră, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman a luat decizia de a aduce laolaltă campionii din generațiile mai vechi, alături de actualii performeri.
Astfel, nume de referință ale sportului teleormănean ( Baban Marian – kaiac, Dudeanu Magdalena – tir pistol, Șerban Beatrice – culturism, Stancu Badea Angelica – atletism, Marioara Florin – rugby, Mirescu Andrei – baseball, Balauru Dragoș – fotbal, Toma Ionuț – judo, Burtan Alexandru – karate), toți foști campioni naționali și internaționali, care de-alungul timpului au îmbogățit zestrea de medalii a  jud. Teleorman, devenind adevărate modele pentru campionii de azi și de mâine,  au adresat cuvinte calde și sincere sportivilor premiați.
S-a realizat, în această modalitate, o simbioză perfectă între trecut, prezent și viitor. Trecutul a fost întruchipat de galeria marilor campioni cu rădăcini teleormănene, în timp ce prezentul l-au compus chiar cei veniți pe podiumul de premiere. 
Cu cele două entități împreună, viitorul nu poate fi decât unul de excelență, pentru sportul teleormănean.
Ne bucurăm că am fost martori la un moment de unicitate și simbolistică aparte, derulat sub auspiciile Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman.

Campionii României în școală, liceu și universitate

Publicat: Luni, 27 Noiembrie 2017

Ministerul Tineretului și Sportului a demarat proiectul „Campionii României în școală, liceu și universitate”, având ca scop creșterea gradului de participare activă și sistematică a elevilor, liceenilor și studenților la activități sportive, promovarea valorilor sportului ca mijloc de îmbunătățire a stării de sănătate, a condiției fizice și psihice, dezvoltarea competențelor sociale – spiritul de echipă, solidaritatea, toleranța și fair-play-ul – contribuind la obținerea unui nivel corespunzător al potențialului biomotric al populației școlare și la îmbunătățirea calității vieții.
Proiectul „Campionii României în școală, liceu și universitate” își propune să aducă în școli, licee și universități personalitățile sportive, modele din sportul românesc, sportivi de performanță, campioni în sporturile practicate, pentru a prezenta importanța sportului și a educației fizice în dezvoltarea armonioasă.

 

 

A treia întâlnire a doamnei Dudeanu Magdalena cu elevii prezenti la competitia sportivă de baschet, "CUPA UNIRII"  organizată de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman la sala de sport a "Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza" din Alexandria.

 

Concurs pentru promovarea personalului contractual

Publicat: Duminică, 24 Septembrie 2017
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman cu sediul în strada Carpati, nr. 15, etaj III, localitatea Alexandria, organizează concurs  pentru promovarea în gradul de :
• administrator I.
• inspector de specialitate I
 
Programul de desfășurare a concursului de promovare în grad și trepte superioare  este următorul:
Datele concursului: 09 OCTOMBRIE 2017
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 25.09.2017 – 29.09.2017
Instituția la care se depun dosarele de înscriere: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman
Selectarea dosarelor: .02.10.2017 – 06.10.2017
Proba scrisă: 09.10.2017, ora 10,00, la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman
 

Pentru înscrierea la concursul de promovare,  candidaţii vor prezenta un dosar de examen care să cuprindă următoarele documente 
• Cerere de înscriere la examen adresată conducătorului instituției publice;
• Adeverință eliberată de compartimentul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional sau în treapta profesională din care se promovează, precum și adeverință din care să rezulte că angajatul nu se află sub nici o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
• Copiile de pe raportale de evaluare a performanțelor profesionale individuale.
Tematica de concurs
• Inspector de specialitate I
• Hotărârea 776/28.07.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti ;
• Legea contabilităţii, legea nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454 din 18.06.2008 ;
• OMFP 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriilor şi capitalurilor proprii;
• OMFP 3512/2008 privind Documentele financiar-contabile, actualizat la 01.01.2011;
• Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
• LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare.
• Administrator I
• Hotărârea 776/28.07.2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti ;
• Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
• Codul Muncii, republicat – Titlul II, Capitolul II : « Executarea contractului individual de muncă » şi Titlul XI, Capitolul II : « Răspunderea disciplinară » ;
• LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
• LEGEA nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Teleorman .
 Relaţii suplimentare la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Teleorman – tel:  0247316365, fax- 0247315373.

Concurs local de proiecte 2017

Publicat: Miercuri, 26 Aprilie 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează în perioada 15 mai - 07 iulie 2017, prin DJST Teleorman, Concursul local de proiecte de tineret 2017.


Tema concursurilor: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.


Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG), înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare și au sediul social/filiale în județul Teleorman.
Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2017, dar nu pentru aceeași prioritate.


 Calendar:
• depunerea proiectelor: 15 mai - 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Teleorman din Alexandria, str. Carpati, nr.15 sau prin poștă ( nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Teleorman, prin poștă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la secretariatul DJST Teleorman după data de 06 iunie 2017, ora 16.00) ;
• etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07-12 iunie 2017;
• afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității:
12 iunie 2017;
• depunerea modificărilor și a completărilor:13 iunie - 19 iunie 2017;
• reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 iunie - 21 iunie 2017;
• afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017;
• etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj:22 – 27 iunie 2017;
• afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017;
• depunerea contestaţiilor: 28 - 30 iunie 2017;
• analiza contestaţiilor: 03 - 05 iulie 2017;
• afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS;
• afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST Teleorman;
• perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie - 01 noiembrie 2017.


Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Teleorman este de 30.374 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei.
Prioritățile concursului: Cultură și educație nonformală; Sănătate, sport și recreere; Participare și voluntariat; Muncă și antreprenoriat. Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la incluziunea socială a tinerilor.
Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman.
Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Metodologie    

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante

Publicat: Vineri, 28 Iulie 2017
ANUNȚ
                                                                                         
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare cu condiția respectării prevederilor art.5 din O.U.G nr.9/2017, acordul Ministerului Tineretului și Sportului 5945/09.05.2017, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice – Investiții – Patrimoniu – Administrativ .
Condiţiile de desfăşurare a concursului:
Dosarule de înscriere la concurs se depune la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman, str. Carpați nr. 15, etaj 3, loc. Alexandria şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
1. formularul de înscriere;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă, sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
5. cazierul judiciar;
6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, conform U.G. nr. 24/2008
8. declaraţia pe propria răspundere conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, (r2), cu modificările şi completările ulterioare
Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 
• Locul depunerii dosarelor: Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Teleorman
3 august 2017 - 22 august 2017

• Selecţia dosarelor de concurs:
23 august - 29 august 2017

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul;
• Data / ora / locul de organizare:
- proba scrisă 4 SEPTEMBRIE , ora 1000/D.J.S.T Teleorman ( Alexandria );
- interviul  6 SEPTEMBRIE  , ora 1000/D.J.S.T Teleorman ( Alexandria );
 
Condiţii de participare la concurs pentru funcţia publică de execuţie vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior:

• Condiţii generale:
  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 
• Condiţii specifice:
- Studii economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 9 ani vechime .
- Cunoștințe de operare / programare pe calculator: nivel mediu
- Cunoașterea unei limbi de circulație internațională: nivel mediu

Bibliografie:
1. Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata (M.O. nr. 365/29.05.2007);
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată (M.O. nr.525/02.08.2010);
3. Hotărârea nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București;
i. Organizarea și funcționarea direcțiilor pentru sport și tineret
ii. Finanțarea activității direcțiilor județene pentru sport și tineret.
4. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (M.O. nr.390/23.05.2016);
5. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii(M.O. nr.392/23.05.2016);
6. Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M.O. nr.393/23.05.2016);
7. Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările si completările ulterioare (M.O. nr. 365 din 26 aprilie 2006);
8. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ( M.O. nr. 423/06.06.2016);
9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2670/2011 privind aprobarea Manualului operaţional privind desfăsurarea activităţii de verificare procedurală a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare.

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Teleorman, str. Carpați, nr.15, loc. Alexandria, jud. Teleorman, telefon 0247 / 316365.

ERASMUS+

Publicat: Sâmbătă, 17 Decembrie 2016

EXPERIENȚE INTERNAȚIONALE, STAGII DE FORMARE ÎN STRĂINĂTATE PRIN INTERMEDIUL PROGRAMULUI ERASMUS+ ȘI OPORTUNITĂȚILE OFERITE DE PROGRAMUL EURODESK

Informații despre posibilităţile multiple de participare la stagii de perfecționare, studii în străinătate, stagii profesionale şi de muncă, de voluntariat, precum şi despre parteneriatele educaţionale în vederea colaborării cu alte şcoli din Europa, documentele de referință pentru toate cele trei acțiuni ale programului ERASMUS+, programul Eurodesk, Portalul European de Tineret și Corpul European de solidaritate, găsiți în documentul atașat.

 

Tinerii, elevii şi cadrele didactice pot obține informații despre posibilităţile multiple de participare la stagii de perfecționare, studii în străinătate, stagii profesionale şi de muncă, de voluntariat, precum şi despre parteneriatele educaţionale în vederea colaborării cu alte şcoli din Europa!

În legătură cu elemente și caracteristici, termene limită și documente de referință pentru toate cele trei acțiuni ale programului ERASMUS+, puteți accesa următorul link:

http://www.erasmusplus.ro/

Ghidul Erasmus+ 2017

Au fost publicate ghidul Erasmus+ pentru anul 2017 și Apelul Național la propuneri pentru proiecte.

Portalul European de Tineret, gestionat și actualizat de programul Eurodesk, reprezintă o resursă foarte importantă de informații cu referire la acțiunile ce se pot desfășura cu și pentru tineri în cadrul celor 9 teme și domenii de interes, teme și domenii care vizează: voluntariat, muncă, educație și formare, implicare, cultură și creativitate, sănătate, incluziune socială, o perspectivă globală, călătorii, precum și la pașii ce trebuie urmați în vederea participării la un proiect european destinat lor.

Sunt prezentate oportunitățile de mobilitate oferite de proiectele europene în general,dar și proiecte destinate tinerilor pentru a deveni cetățeni activi ai Europei, în special.

O mare parte dintre aceștia doresc să fie implicați în acțiuni, activități și stagii de voluntariat într-o țară europeană, chiar să studieze în Europa. Există dorința de a lucra în străinătate după finalizarea cursurilor, indiferent de domeniul de activitate. Sunt conștienți de utilitatea stagiilor în străinătate, valorifică oportunitățile pe care parteneriatele le oferă și doresc participarea la stagii îndelungate de practică profesională, de 3 săptămâni, sau chiar în stagii de voluntariat de până la un an.

Dacă sunteți interesaţi de oportunităţile pe care le oferă acum Portalul European pentru Tineret, programul Eurodesk şi toate acţiunile cheie ale programului ERASMUS+ vizând formare și dezvoltare personală și colaborarea la nivel european care se poate realiza prin intermediul instituțiilor de învățământ, atât ca elevi, cât și ca studenți, vizitați următoarele pagini:

http://www.erasmusplus.ro/

http://www.eurodesk.ro/

https://europa.eu/youth/RO_ro

Informații de ultimă oră:

Corpul European de solidaritate